‘No Point for Me to Listen to Khashoggi Tape’, Bolton